ZIN. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

PL ISSN 0324-8194
E ISSN 2392-2648

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. Czasopismo wpisane jest do indeksu ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

W minionym pięćdziesięcioleciu Zagadnienia Informacji Naukowej były czasopismem publikującym teksty wyłącznie po polsku, a zatem adresowanym tylko do czytelnika polskiego. Od numeru 102 (2013/2) czasopismo zabiega również o czytelnika międzynarodowego, a na jego łamach publikowane są teksty w dwóch językach – polskim i angielskim.

W nowej formie czasopismo ukazuje się pod rozszerzonym tytułem: ZIN – Studia Informacyjne. Dodany podtytuł podkreśla interdyscyplinarny charakter jego profilu tematycznego, który obejmuje szeroki zakres problemów podejmowanych przez dyscypliny akademickie i dziedziny działalności zawodowej związane z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy oraz ich wykorzystywaniem przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo. Czasopismo publikuje też artykuły prezentujące teoretyczną refleksję o praktycznej działalności informacyjnej prowadzonej w różnych dziedzinach i obszarach życia społecznego, a także wyniki badań służących poznaniu różnych uwarunkowań tej działalności oraz doskonaleniu jej metod i narzędzi.

Na łamach ZIN publikowane są także artykuły poświęcone metodologii badań informatologicznych, historii nauki o informacji oraz edukacji w zakresie nauki o informacji. Profil tematyczny półrocznika ZIN – Studia Informacyjne obejmuje m.in. problematykę:

 • nauki o informacji w powiązaniu z bibliotekoznawstwem, archiwistyką, muzeologią innymi dyscyplinami zajmującymi się problematyką zachowania i zapewnienia dostępu do dziedzictwa nauki i kultury
 • zarządzania informacją i wiedzą
 • komunikacji naukowej i cyfrowej komunikacji naukowej
 • organizacji informacji i wiedzy
 • teorii i praktyki metadanych
 • zagadnienia Web 2.0
 • zagadnienia Sieci Semantycznej
 • architektury informacji
 • projektowania użytecznych serwisów informacyjnych
 • interakcji człowiek – komputer
 • przetwarzania języka naturalnego
 • wyszukiwania informacji
 • wykorzystywania informacji i zachowań informacyjnych użytkowników
 • społecznej recepcji nowoczesnych technologii informacyjnych
 • kultury informacji
 • kompetencji informacyjnych i cyfrowych
 • polityki informacyjnej
 • etyki informacyjnej.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne adresowane są do wykładowców, badaczy i studentów nauki o informacji, a także praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych oraz polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Lektura czasopisma może też zainteresować wykładowców, studentów i badaczy innych dyscyplin, które zajmują się równymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Półrocznik Zagadnienia Informacji Naukowej jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo znajduje się na liście referencyjnej ERIH Plus.

Redakcja „Zagadnień Informacji Naukowej: Studiów Informacyjnych” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Starsze numery Zagadnień Informacji Naukowej w postaci zdigitalizowanej dostępne są na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej oraz poprzez Archiwum Cyfrowe SBP. Ich digitalizację dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny   prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
Z-ca red. nacz. i red. tematyczny   dr Marcin Roszkowski
Sekretarz Redakcji   dr Zuzanna Wiorogórska  (zin@uw.edu.pl)
Redaktor językowy – język polski   dr Zuzanna Wiorogórska
Redaktor językowy – język angielski   Zuzanna Wołodko
Redaktor statystyczny   dr Anna Grzecznowska
Redaktor techniczny   Anna Lis

 Naukowa Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

 • Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński
 • Peter A. Bruck, Research Studio Austria
 • Laurence Favier, Université de Lille, Francja
 • Birger Hjorland, University of Copenhagen, Dania
 • Michele Hudon, University of Montreal, Kanada
 • Bruno Jacobfeuernborn, Deutsche Telecom, Niemcy
 • Tibor Koltay, Eszterházy Károly University, Eger, Węgry
 • Kazimierz Krzysztofek, Uniwersytet SWPS
 • Elena Maceviciute, University of Boras, Szwecja
 • Krystyna Matusiak, University of Denver, USA
 • Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
 • Widad Mustafa El Hadi, Université de Lille, Francja
 • David Nicholas, CIBER, Wielka Brytania – University of Tennessee, USA
 • Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska
 • Barbara Stefaniak em., Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Stefańczyk, SBP
 • Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Joseph T. Tennis, University of Washington, USA
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta B. Zybert, Uniwersytet Warszawski

 Rada Konsultacyjna

 • Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
 • Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Gawrysiak, Politechnika Warszawska
 • Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski
 • Mirosław Górny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Elżbieta Gondek, Uniwersytet Śląski
 • Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Materska, Uniwersytet Śląski
 • Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński
 • Arkadiusz Pulikowski, Uniwersytet Śląski
 • Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński
 • Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marta Skalska-Zlat, Uniwersytet Wrocławski
 • Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
 • Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jacek Tomaszczyk, Uniwersytet Śląski

 Kontakt z Redakcją:

zin@uw.edu.pl

Więcej


Zobacz poszczególne numery!

Spis treści i abstrakty:

Abstrakty