Dla Autorów

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnej współpracy w tworzeniu pisma. Zachęcamy do nadsyłania artykułów. Teksty będą prezentowane w dwóch podstawowych działach. Pierwszy z nich to „Badania i wizje”, drugi – ilustrujący działalność bibliotek w innych państwach to „Biblioteki i bibliotekarze za granicą”. Pozostałe rubryki to „Wywiady”, „Z warsztatu bibliotekarza”, „Przegląd literatury” i „Spotkania naukowe”.

Teksty publikujemy w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Każdy tekst przed publikacją poddawany jest recenzji. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich za publikację tekstów. Materiały prosimy nadsyłać na adres: maja.wojciechowska@gmail.com

Zasady przygotowania tekstu:

  1. Teksty powinny być napisane w programie Microsoft Word, czcionka Calibri, 12 pkt, interlinia pojedyncza, format A4, marginesy standardowe (2,5 cm), akapity zaznaczone wcięciem. Prosimy nie stosować dodatkowego formatowania w postaci kolumn, śródtytułów, przenoszenia wyrazów, scalania wyrazów lub znaków, tworzenia sekcji, podziałów i numerowania stron itp.
  2. Na początku artykułu, w prawym górnym rogu strony powinno znajdować się nazwisko autora. Informacja o autorze zawierająca tytuł naukowy lub pełnioną funkcję, nazwę instytucji macierzystej oraz adres e-mail powinna zostać umieszczona pod nazwiskiem.
  3. Tytuły referatów powinny być wyśrodkowane i wyróżnione pogrubioną czcionką wielkości 18 pkt.
  4. Tekst powinien mieć objętość ok. 6 do 17 stron i być wyjustowany.
  5. Ilustracje, tabele, rysunki czy wykresy czaro-białe lub kolorowe powinny być umieszczone w tekście i oznaczone skrótem rys. lub tab. Powinny być ponumerowane i zatytułowane, wraz ze wskazaniem źródła lub informacją „opracowanie własne”. Sposób podania źródła ilustracji jest taki sam jak dla bibliografii załącznikowej.
  6. Prosimy o niepisanie tekstów w pierwszej osobie.
  7. Daty oraz wielkości wyrażone cyframi powinny być zapisywane według następującego schematu: lata dziewięćdziesiąte XX w., 15 tys., 2003 r.
  8. Przypisy do tekstu (merytoryczne) powinny być wstawiane automatycznie (alt+j), na dole strony. Natomiast przypisy bibliograficzne powinny znajdować się w tekście głównym w formacie: nawias kwadratowy nr pozycji bibliograficznej, nr cytowanej strony; kolejne pozycje bibliograficzne nawias kwadratowy – np. [1; 8; 13] lub [1, s. 12] lub [2, s. 5; 13; 14; 15, s. 12].
  9. Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu referatu, numerowana, uszeregowana alfabetycznie. Wykonana według poniższych zasad:

wydawnictwo zwarte:

KAMIŃSKA Zofia, FRIEBERG John, KASPRZYCKI Tomasz. Bajki dla chorych dzieci. Warszawa: Poltext, 2006. ISBN 83-84346-89-6.
CHUDZIKOWSKI Błażej (red.). Komputeryzacja. Warszawa: BIM, 2006. ISBN 978-83-08-03998-4, 978-83-08-03999-1.

artykuł w wydawnictwie zwartym:

GRABOWSKA Irena. Zarządzanie ryzykiem. In BALERZAK Leon (red.). Metody zarządzania. Warszawa: PWN, 2004, s. 123-124. ISBN 83-84346-89-6.

artykuł w wydawnictwie ciągłym:

KUGLARZ Monika. Hodowla pszczół. Pszczelarstwo. 2006, nr 5/8, s. 567-589. ISSN 1234-5678.

dokument elektroniczny:

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena, SZEWCZAK Jolanta, ZABORSKA Urszula. Strategia szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2005, nr 1. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/michalska_szewczak_zaborska.php. Stan z dnia 23.03.2005.

Zasady recenzowania tekstów:

Każdy nadesłany tekst oceniany jest pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i poddawany anonimowej recenzji. Recenzji dokonuje dwóch niezależnych recenzentów: członek Rady Naukowej lub recenzent zewnętrzny. W spornych sytuacjach na wniosek recenzenta może zostać powołany kolejny recenzent.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej ankiety.

Ghostwriting i guest authorship:

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting i guest authorship redakcja ZB po zakwalifikowaniu artykułu do druku będzie prosiła autorów o podpisanie oświadczenia w sprawie autorstwa nadesłanych tekstów, tj. wkładu poszczególnych osób w proces twórczy oraz oryginalności prezentowanych treści.

Więcej na ten temat poniżej:

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stan z dnia 12.12.2011