Przegląd Biblioteczny

ISSN 0033-202X (druk)

ISSN 2545-2487 (ebook)

Najstarsze, wiodące polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest indeksowana w międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Bibliologicznej i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przyznaną liczbą punktów 40. Ukazuje się od 1927 roku i od początku skupia wokół siebie środowisko najwybitniejszych polskich bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarstwa. Artykuły zamieszczane na łamach “Przeglądu Bibliotecznego” są publikowane w językach polskim lub angielskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Profil tematyczny

Czasopismo prezentuje nowe tendencje w zakresie bibliologii i informatologii – w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W „Przeglądzie Bibliotecznym” zamieszczane są wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickiego kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zamieszczane są również teksty praktyków bibliotekarstwa, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Przedstawiają wyniki badań dotyczących organizacji i zarządzania bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury. Zwracają uwagę na ich rolę i wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Publikowane teksty przybliżają także programy kształcenia na potrzeby pracowników tych instytucji, wynikające ze zmian społecznych i cywilizacyjnych.

Etyka publikacji

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym “Przegląd Biblioteczny” stosuje zasady etyki wydawniczej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).

Zasady recenzowania

Do publikacji w “Przeglądzie Bibliotecznym” przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review (obustronnej anonimowości). Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej na podstawie jednolitego formularza (PDF). Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa.

>> Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji

>> Lista recenzentów (2020)

>> Wskazówki dla autorów

Czytaj więcej na stronie Przeglądu Bibliotecznego na platformie OJS (Open Journal Systems)


Poszczególne numery:


Przegląd Biblioteczny – numer jubileuszowy z okazji 90-lecia czasopisma
(w jęz. angielskim)

Pobierz numer jubileuszowy

2017 is a very important year for The Library Review because, as the main body of the Polish Librarians’ Association, we are participating in the jubilee celebrations commemorating the 100th anniversary of this organisation, the first in Poland to bring together librarians, bibliographers and book lovers. Also this year, Poland has the honour of organising the IFLA Congress and 83rd General Conference on 19-25 August 2017, in Wrocław. This year’s theme is: Libraries. Solidarity. Society. This will be the third IFLA conference in Poland, the previous ones having been held in 1936 and 1959. Let us remember that, in 1928 (officially), Poland was one of the first countries to join and contribute to the development of the International Library and Bibliographical Committee, known since 1929 as the International Federation of Library Associations and Institutions. The Library Review has been publishing reports from the IFLA conferences for decades, which has allowed the Polish librarians’ community to follow the issues discussed at subsequent meetings on a continuous basis.

Wydanie numeru specjalnego czasopisma Przegląd Biblioteczny – zadanie finansowane w ramach umowy 729/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Starsze numery Przeglądu Bibliotecznego w postaci zdigitalizowanej dostępne są na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej oraz przez Archiwum Cyfrowe SBP. Ich digitalizację dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


 

 Redaktor Naczelny  prof.dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
 Redaktor tematyczny  dr hab. Dariusz Grygrowski
 Sekretarz Redakcji  dr Dorota Grabowska
 Redaktor językowy  mgr Anna Wołodko
 Redaktor statystyczny  dr Anna Grzecznowska
 Rada Redakcyjna  Przewodnicząca: Ewa Głowacka (IINiB, UMK)

 Mariola Antczak (KIiB UŁ), Shifra Baruchson-Arbib (Bar Ilan University, Israel), Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (IDiI UJK), Artur Jazdon (UAM), Maria Juda (IINiB UMCS), Bożena Koredczuk (IINiB UWr), Dariusz Kuźmina (WDIB UW), Tomasz Makowski (BN), Krystyna Matusiak (University of Denver, USA), Maria Próchnicka (IINiB, UJ), Barbara Sosińska-Kalata (WDIB UW), Anna Tokarska (IBiIN UŚ), Katalin Varga ( National Educational Library and Museum, Hungary), Grażyna Wrona (INoI UP), Maja Žumer (University of Ljubljana, Slovenia).

Kontakt z redakcją: przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl

Spis treści i abstrakty:

Abstrakty