Bibliotekarz

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. i jest wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Starsze numery „Bibliotekarza” dostępne są w postaci zdigitalizowanej w Archiwum Cyfrowym SBP

 Redaktor naczelny  Elżbieta Stefańczyk
email: e.stefanczyk@sbp.ple.stefanczyk@onet.pl
tel. 600 433 877
Barbara Budyńska – z-ca redaktora naczelnego
email: budynska@gmail.com tel. 507 622 572
 Sekretarz redakcji  Marzena Przybysz
email: m.przybysz@sbp.pl
tel. 697 790 802
 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
 Zdzisław Gębołyś

Zobacz poszczególne numery!


“Bibliotekarz” dostępny jest w prenumeracie i w bezpośredniej sprzedaży w Biurze ZG SBP. Zamówienia na czasopismo można składać w ciągu całego roku, od dowolnego numeru pisma.

Warunki prenumeraty

Zamów prenumeratę!