ZIN 1/2020

ZIN

Studia informacyjne

Information studies

VOL. 58 2020 NO. 1 (115)

p-ISSN 0324-8194

e-ISSN 2392-2648

Spis treści | Contents

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Remigiusz Sapa What Is an Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu procesów informacyjnych]

Arkadiusz Pulikowski The Relation Between the Structure of Abstracts in LIS and Anthropology Journals and Their Rank [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

Zbigniew Gruszka What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management? [Co bibliologia i informatologia mogą zaoferować w zarządzaniu indywidualnym informacją?]

Małgorzata Glinicka Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa [Open Access in the Global South]

Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia) [Selected Methods of Forecasting the Rate of Scientific Disciplines Development (Citing Half-Life Index, Nonlinear Regression Method, Linearized Regression Method and Second-Degree Polynomial Regression)]

Diana Pietruch-Reizes Problematyka ochrony własności intelektualnej na studiach zarządzania informacją i kierunkach pokrewnych w Polsce [Intellectual Property Protection at the University Education in Information Management and Related Fields in Poland]

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI | ISSUES IN INFORMATION ARCHITECTURE

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. (2019). Get Organized in a Visual Way! Personal Productivity System in Trello (eBook Kindle Edition) [Zorganizuj się w sposób wizualny! System produktywności osobistej w Trello] (Aneta Januszko-Szakiel)

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20: „Architektura Informacji Istotą Projektu” (Toruń, 22 lutego 2020 r.) [The Second National Scientific Conference WIAD20: „The IA Element” (Torun: 22 February 2020)] (Mariusz Balcerek)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Zamów prenumeratę!

Kup Numer 1/2020