ZIN 2/2019

ZIN

Studia informacyjne

Information studies

VOL. 57 2019 NO. 2 (114)

p-ISSN 0324-8194

e-ISSN 2392-2648

Spis treści | Contents

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Mieczysław Muraszkiewicz

The Synergetic Impact of AI, IoT, and 5G on Information Literacy and Education [Synergetyczny wpływ technik sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i łączności 5G na kompetencje informacyjne i edukację]

Widad Mustafa El Hadi

Cultural Frames of Ethics, a Challenge for Information and Knowledge Organization [Kulturowe ramy etyki. Wyzwania dla organizacji informacji i wiedzy]

João Batista Ernesto de Moraes, Mariana da Silva Caprioli, Larissa de Mello Lima

Literary Discourse: A Methodological Proposal for Knowledge Organization [Dyskurs literacki: propozycja metodologiczna dla organizacji wiedzy]

Michał Rogoż

Online Tourist Information in the Largest Polish Cities [Internetowe formy informacji turystycznej największych miast Polski]

Marcin Roszkowski

Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji [Every Representation is an Interpretation: A Hermeneutic Approach to Information Architecture]

Tomasz Kruszewski

Ocena zależności między wizerunkiem robota a zaufaniem do robota w świetle koncepcji doliny niesamowitości, na przykładzie zawodów o wysokim prestiżu społecznym [Assessment of the Relationship Between the Image of the Robot and Trust Towards the Robot in the Relation to the Concept of the Uncanny Valley by the Example of Respected Occupations]

Teresa Święćkowska

Wyjątki od prawa autorskiego na rzecz nauki w kontekście technologii cyfrowych [Exceptions to the Copyright Law for the Purpose of Scientific Research in the Context of Digital Technologies]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19: „Projektowanie dla Różnorodności” (Toruń, 23 lutego 2019 r.) [The National First Scientific Conference WIAD19: „Desining for Diversity” (Torun: 23 February 2019)] (Mariusz Balcerek)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Zamów prenumeratę!

Kup Numer 2/2019