ZIN 1/2019

ZIN

Studia informacyjne

Information studies

VOL. 57 2019 NO. 1 (113)

p-ISSN 0324-8194

e-ISSN 2392-2648

 

Spis treści | Contents

 

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Sabina Cisek, Monika Krakowska

Qualitative Analysis of Visual Data in Information Behavior Research [Jakościowa analiza danych wizualnych w badaniach zachowań informacyjnych]

Barbara Sosińska-Kalata

Organizacja wiedzy w cyfrowym świecie: wpływ rewolucji cyfrowej na ewolucję metod i narzędzi organizacji wiedzy [Knowledge Organization in the Digital World: The Impact of the Digital Revolution on the Evolution of Knowledge Organization Methods and Tools]

Marcin Roszkowski

Dekonstrukcja artykułu naukowego. Ontologie w publikowaniu semantycznym [Deconstructing the Scholarly Paper. Ontologies for Semantic Publishing]

Kamila Augustyn

Analiza sposobów zaangażowania we współtworzenie Wikipedii w świetle koncepcji ekonomii współpracy [Analysis of the involvement in the co-creation of Wikipedia within the concept of “collaborative economy”]

Agnieszka Adamiec

Rejestracja dorobku naukowego w instytucjonalnych systemach repozytoryjnych polskich uniwersytetów [Registry of Scientific Output in Institutional Repositories of Polish Universities]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

Maja Wojciechowska, red. (2018) Multibibliotekarstwo [Multilibrarianship] (Warszawa: Wydaw. SBP (Przemysław Krysiński)

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications](Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji w okresie zmian: Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy” (Warszawa, 13-14 maja 2019 r.) [The Fifth International Scientific Conference “Information Science in the Age of Change: Digital Revolution – Today and Tomorrow. Infrastructure, Services, Users” (Warsaw, May 13-14, 2019)] (Zuzanna Wiorogórska)

Zamów prenumeratę!