Bibliotekarz 10/2019

W październikowym numerze „Bibliotekarza” zamieszczamy teksty prezentujące aktywność bibliotek publicznych, sylwetki bibliotekarzy działających dawniej i współcześnie. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Izabeli Ronkiewicz-Brągiel z Biblioteki Kraków Biblioteka Kraków odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się miasta. Autorka zapoznaje nas z pracami podjętymi w samorządzie miejskim Krakowa nad powołaniem nowej placówki bibliotecznej, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2017 r., a powstała z połączenia czterech bibliotek dzielnicowych miasta. Ten organizacyjny eksperyment, mający kontynuację w innym mieście wojewódzkim, w którym istniała dotychczas podobna sieć oparta na dużych bibliotekach dzielnicowych, wzbudzał w środowisku zrozumiałe zainteresowanie. Dlatego prezentowany tekst jest odpowiedzią na stawiane pytania, formułowane wątpliwości. W artykule znajdziemy omówienie działań przeprowadzonych w Bibliotece Kraków, m.in. zorganizowania nowej siedziby biblioteki, uruchomienia jednolitego katalogu, opracowania nowej oferty dla czytelników biblioteki oraz dostępu do nowych technologii i cyfrowych zbiorów. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność Biblioteki Kraków na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu mieszkańców miasta oraz podnoszenia ich kompetencji czytelniczych. Drugi artykuł dr hab. Martyny Deszczyńskiej Łukasz Gołębiowski (1773-1849) – bibliotekarz i autor przedstawia sylwetkę bibliotekarza i pisarza działającego w I połowie XIX w., uczestnika powstania kościuszkowskiego, współpracownika Tadeusza Czackiego, autora katalogu Biblioteki Poryckiej, opiekuna zbiorów Czartoryskich w Puławach, bibliotekarza Biblioteki Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego, a także członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Autorka bardzo ciekawie charakteryzuje sylwetkę Gołębiowskiego, szczegółowo i wnikliwie prezentuje jego dorobek naukowy, zainteresowania, a przede wszystkim umiejętność obserwacji, czego wynikiem są pozostawione potomnym obrazy obyczajowości i kultury epoki, w której żył i tworzył. Trzeci artykuł Rola środowisk twórczych w narodzinach i początkach II Rzeczypospolitej prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego omawia sylwetki i znaczenie dla odrodzenia Polski w 1918 r., ludzi kultury i sztuki. Tekst inaugurował obrady ogólnopolskiej konferencji „Fonografia polska od Niepodległej do dziś”, która odbyła się w Gołuchowie w maju 2019 r. W kolejnych numerach „Bibliotekarza” będą zamieszczane autorskie wystąpienia zaprezentowane na tej konferencji. Szczegółową relację z przebiegu konferencji przedstawia w numerze dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, przewodnicząca Sekcji Fonotek ZG SBP w relacji Fonografia Polska od Niepodległej do dziś.

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Bogumiłą Tobotą, laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2018. Poznajemy bibliotekarkę z Książnicy Płockiej, kierującą Działem Zbiorów Audiowizualnych, pracującą 35 lat na rzecz czytelników w Płocku, realizującą duże projekty, inspirującą środowisko miasta na rzecz czytelnictwa i kultury. Laureatka aktywnie działa w SBP, pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Płockiego i wiceprzewodniczącej Okręgu Mazowieckiego. W dziale „Sprawozdania i relacje” dr Anna Grzecznowska z Biura ZG przedstawia relację z konferencji „Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje”, która odbyła się w czerwcu 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych. W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska prezentuje artykuł Ocena konieczności zgłoszenia naruszenia danych osobowych do Prezesa UODO. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”. Październikowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” i „Post Scriptum” Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury życzy redakcja!

Zamów prenumeratę!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY 

Izabela Ronkiewicz-Brągiel: Biblioteka Kraków odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się miasta

Martyna Deszczyńska: Łukasz Gołębiowski (1773-1849) – bibliotekarz i autor

Marian Marek Drozdowski: Rola środowisk twórczych w narodzinach i początkach II Rzeczypospolitej

WYWIADY

Rozmowa z Bogumiłą Tobotą, kierowniczką Działu Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego (Marzena Przybysz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje (Anna Grzecznowska)

Fonografia polska od Niepodległej do dziś (Katarzyna Janczewska-Sołomko)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Ocena konieczności zgłoszenia naruszenia danych osobowych do Prezesa UODO (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Bolesław Nowosad (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

  • II Sympozjum – Ludzie Książki Pomorza Zachodniego, Książnica Pomorska w Szczecinie
  • XXV edycja Nagrody im. Anny Platto
  • Srebrna Odznaka Honorowa „Gryf Zachodniopomorski” dla Okręgu Zachodniopomorskiego SBP
  • Światowy Kongres IFLA – WLIC 2019 (24-30 sierpnia, Ateny)
  • „IFLA 2019 – relacje, spostrzeżenia, inspiracje” – spotkanie w BUW
  • „Seria Historyczna” – nowa seria wydawnicza Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP
  • Bezpłatne szkolenia e-learningowe (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Dlaczego czytelnicy nie szanują wypożyczonych książek? (Ewa Raczyńska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

POST SCRIPTUM (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 10/2019