Przegląd Biblioteczny 2019 – special issue

Nowością, wynikającą z otrzymania w 2019 r. wsparcia z MNiSzW na rozwój czasopisma „Przegląd Biblioteczny”, jest decyzja o regularnym wydawaniu w wersji elektronicznej anglojęzycznych zeszytów specjalnych, które będą dodatkiem do każdego rocznika zawierającego 4 numery ukazujące się z kwartalną częstotliwością. Ideą numerów specjalnych jest przybliżenie zagranicznym czytelnikom sytuacji polskiego bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i bibliologii, upowszechnienie naszych przemyśleń i rozwiązań organizacyjnych, a także podzielenie się problemami nurtującymi środowisko polskich bibliologów. W każdym numerze specjalnym będzie zamieszczany również przegląd publikacji z zakresu bibliologii, które ukazały się w danym roku. Numery specjalne będą dostępne w systemie ojs, a także w Archiwum Cyfrowym SBP na portalu sbp.pl

W numerze specjalnym z 2019 r. zamieszczone zostały teksty, które tworzą trzy grupy problemowe dotyczące:

  • przeobrażeń w zakresie informacji naukowej i bibliologii oraz nowych obszarów w jej badaniach (J. Woźniak- Kasperek: Informatologia w warunkach tworzonych przez nową klasyfikację nauk: bilans otwarcia; Bożena Koredczuk: Komunikacja bibliologiczna w wybranych systemach komunikacji i ich wpływ na usytuowanie biblilogii w aktualnie obowiązującej klasyfikacji nauk – zarys problemu badawczego; Hanna Batorowska: Informatologiczny kontekst kultury bezpieczeństwa)
  • udziału bibliotek i muzeów w zachowaniu dziedzictwa kulturowego (Robert Kotowski: Rola biblioteki muzealnej; Katarzyna Žák-Caplot: Niezbadany fenomen na pograniczu dwóch światów. Wprowadzenie do zagadnienia bibliotek muzealnych w Polsce; Elżbieta Barbara Zybert: Rola bibliotek, archiwów i muzeów (LAM) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado w Argentynie)
  • działalności bibliotek na potrzeby ich dziecięcych i młodzieżowych użytkowników (Dorota Grabowska: Międzynarodowe wytyczne w sprawie bibliotek dla młodzieży a polska rzeczywistość).

W numerze specjalnym zamieszczony jest również przegląd ważniejszych polskich publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, wydanych w latach 2017-2019 (Barbara Koryś: Przegląd polskiego piśmiennictwa z zakresu bibliologii i informatologii).

Wierzymy, że formuła wydawania zeszytu specjalnego, intencjonalnie adresowanego do odbiorców zagranicznych, pokazującego polski punkt widzenia, stworzy dodatkową możliwość do dyskusji na temat kondycji i przyszłości bibliotekarstwa na świecie, pokazania jego mocnych stron, identyfikacji oraz urzeczywistniania strategicznych priorytetów odpowiadających dokonującym się przeobrażeniom i zmierzających do wypracowania Globalnej Wizji na temat roli bibliotek we współczesnym świecie. Pozwoli to również na unowocześnianie programów akademickiego kształcenia i podjęcie działań włączających biblioteki do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy bowiem przekonani, że biblioteki powinny być liderami w dokonujących się zmianach i rzecznikami na rzecz poprawy warunków w jakich żyjemy.

(opracowano na podstawie  wstępu Elżbiety Barbary Zybert, redaktor naczelnej)


Download PDF


Read online: