ZIN 1A/2020

W 2020 roku kontynuowane jest zadanie pt.: „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym. ZIN 1A 2020 został poświęcony zagadnieniom interdyscyplinarności badań nauki o informacji. Numer zawiera osiem artykułów, które prezentują różnorodność interdyscyplinarnych powiązań współczesnej nauki o informacji oraz potencjał badawczy ujęcia interdyscyplinarnego w badaniach zjawisk, procesów i zagadnień informacyjnych.
W literaturze przedmiotu termin „interdyscyplinarność” jest stosowany zazwyczaj jako ogólna koncepcja różnych rodzajów relacji pomiędzy nauką o informacji i innymi dyscyplinami. W prezentowanym numerze autorzy omawiają wielowymiarowość interdyscyplinarności nauki o informacji, ukazując różnorodne ujęcia tematyczne
i metodologiczne, relacje pomiędzy nauką o informacji a takimi dyscyplinami jak archiwistyka, muzealnictwo, edukacja informacyjna, psychologia, teoria gatunków, językoznawstwo i inne. Stosowane w innych dziedzinach podstawy teoretyczne i metody badawcze przyczyniają się do rozwoju podstaw teoretycznych nauki o informacji,
a w konsekwencji do reorganizacji instytucjonalnego otoczenia dyscypliny.


Zapraszamy do lektury ZIN 1A/2020 w otwartym dostępie

PDF

EPUB

MOBI


Czytaj online:


Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)