Przegląd Biblioteczny 3/2018

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

Kup numer 3/2018

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

ARTYKUŁY
Sebastian Dawid Kotuła: Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy
Justyna Jasiewicz: Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie
Artur Znajomski: Bibliografie lokalne w opinii krytyków
Magdalena Wójcik: Library User Experience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Grzegorz Osiński, Veslava Osińska, Julita Niedźwiecka-Ambroziak, Przemysław Krysiński, Adam Szalach: Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą eye trackingu
SPRAWOZDANIA
„Libraries for the Future – from Inspiring Spaces to Open Science” 39th Annual IATUL Conference (Oslo, 18-21 czerwca 2018) (Olga Konatowska)
„Obecność książki w życiu młodego pokolenia” (Warszawa, 18-19 czerwca 2018 r.) (Dorota Grabowska)
RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA
Academic and Digital Libraries: Emerging Directions and Trends. Ed. By Gloria J. Holbrook. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2018 (Małgorzata Kisilowska)
Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zimnoch: Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2017 (Katarzyna Jamrozik)
Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)
Z ŻYCIA SBP
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW