Przegląd Biblioteczny 1/2020

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 1/2020

Spis treści

ARTYKUŁY

Dariusz Grygrowski: Biblioteki akademickie w nocy – cz. 2 – doświadczenia polskie

Magdalena Wójcik: Koncepcja quantified self i jej konsekwencje dla projektowania usług bibliotecznych w świetle literatury przedmiotu

Agnieszka Wolańska: Usłyszeć niewypowiedziane. Dostrzec niewidoczne. Techniki UX (User experience) w badaniach użytkowników bibliotek. Szanse i perspektywy

Jacek Drogosz: Dorobek piśmienniczy pracowników naukowych z dyscypliny bibliologia i informatologia w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej polskich jednostek naukowych z roku 2017

SPRAWOZDANIA

Sto lat na Wiejskiej 1919-2019. Jubileuszowe Seminarium z okazji stulecia Biblioteki Sejmowej (Warszawa, 26 września 2019 r.) (Katarzyna Gralak)

„Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 19–20 listopada 2019 r.) (Magdalena Przybysz-Stawska)

„Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”. Ogólnopolska konferencja naukowa (Katowice, 4 grudnia 2019 r.) (Mariusz Balcerek)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Dorota Pietrzkiewicz: Spory o zbiory. Piotr Bańkowski – rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego. Pułtusk-Warszawa: Wydaw. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 (Maria Juda)

Artur Jazdon: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2019 (Magdalena Paul)

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW