Bibliotekarz 11/2018

Listopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem prof. dr. hab. Elżbiety Barbary Zybert Osoby doświadczające bezdomności i biblioteki. Autorka prezentując cele Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych omawia działania podjęte na rzecz ich realizacji przez organizacje narodowe oraz międzynarodowe, w tym IFLA. Szczególną uwagę poświęca wytycznym IFLA Guideliness For Library Services To People Experiencing Homelessness, które ukazały się w 2017 r. i stanowią wskazania dla bibliotek, jak przygotować ofertę dla osób dotkniętych bezdomnością. Drugi tekst Biblioteka też przyciąga! Zjawisko internacjonalizacji polskiej biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) Lilianny Nalewajskiej z BUW omawia działania szkoleniowe podjęte przez bibliotekę na rzecz studentów zagranicznych, wprowadzające w zasady korzystania ze zbiorów i usług placówki. Autorka przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród zagranicznych studentów UW, którego celem było poznanie potrzeb oczekiwań dotyczących usług, w tym szkoleń, oferowanych w sieci bibliotek UW. Trzeci tekst Praktyka pozyskiwania czytelników w małej bibliotece publicznej autorstwa Kamilli Marchewskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze prezentuje metody pobudzania czytelnictwa w małej miejscowości na podstawie własnych doświadczeń.

Kup numer 11/2018

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy Jolanty Jordan-Wechty i Marzeny Szafińskiej-Chadały Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze omawia działania edukacyjne podjęte w tej placówce na rzecz bibliotekarzy-nauczycieli. Drugi autorstwa Agnieszki Podrazik i Marty Urbaniec Akademia AGH Junior w Bibliotece Głównej AGH przedstawia aktywność biblioteki na rzecz najmłodszych mieszkańców Krakowa.

W dziale „Wspomnienia” przedstawiamy tekst O Andrzeju słowo serdeczne autorstwa Zbigniewa Żmigrodzkiego poświęcony zmarłemu we wrześniu 2017 r. Andrzejowi Paluchowskiemu. Drugi tekst Marka Dubińskiego Pionierzy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w służbie Ojczyźnie – wspomnienie w 100-lecie niepodległości przedstawia sylwetki trzech pracowników biblioteki.

W działach: „Sprawozdania i relacje” dr Zbigniew Gruszka w Transform libraries, transform societies przedstawia swoje refleksje z pobytu na tegorocznym 84. Kongresie IFLA w Kuala Lumpur w sierpniu br., w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Nowe zasady przedawniania się roszczeń.

Numer dopełniają stałe rubryki „O bibliotekach w prasie”, „Z oficyny wydawniczej SBP”, „Z życia SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Listopadowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury 
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) – 3
ARTYKUŁY
Elżbieta Barbara Zybert: Osoby doświadczające bezdomności i biblioteki– 4
Lilianna Nalewajska: Biblioteka też przyciąga! Zjawisko internacjonalizacji polskiej biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) – 11
Kamilla Marchewska: Praktyka pozyskiwania czytelników w małej bibliotece publicznej – 16
Z BIBLIOTEK
Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała: Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 18
Agnieszka Podrazik, Marta Urbaniec: Akademia AGH Junior w Bibliotece Głównej AGH – 22
WSPOMNIENIA
Zbigniew Żmigrodzki: O Andrzeju słowo serdeczne – 28
Marek Dubiński: Pionierzy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w służbie Ojczyźnie – wspomnienie w 100-lecie niepodległości – 30
O BIBLIOTEKACH W PRASIE
Nagroda im. Anny Platto… (Agnieszka Prymak-Sawic) – 32
SPRAWOZDANIA I RELACJE
Transform libraries, transform societies. Sprawozdanie z 84. Kongresu IFLA (Zbigniew Gruszka) – 34
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) – 36
PRAWO BIBLIOTECZNE
Nowe zasady przedawniania się roszczeń (Rafał Golat) – 37
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Edward Pomarański (Stefan Kubów) – 40
Z ŻYCIA SBP
Projekt SBP „Ruchome wykłady pomorzoznawcze” • Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych • Teatralne spotkania z książką w Kadzidle • Bibliotekarze z Podlasia z wycieczką do Trójmiasta i Karlskrony w Szwecji • Akcja głośnego czytania w Łodzi (Marzena Przybysz) – 42
POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) – 43
W KILKU SŁOWACH – 17, 39


Wybrane strony numeru 11/2018


Poszczególne numery